Gedragscode

Gedragscode TMA Methode experts

Deze gedragscode is van toepassing voor:

- Alle door PRiMAN opgeleide en gecertificeerde personen;

- Alle medewerkers van PRiMAN;

- Alle zelfstandig opererende professionals zoals coaches, consultants, recruiters, projectleiders en interim managers die onder de vlag en verantwoordelijkheid van PRiMAN opdrachten uitvoeren bij klanten.

TMA expert – certificering

Alleen personen met minimaal HBO werk- en denkniveau komen in aanmerking voor certificering als TMA expert.

Potentiële TMA experts hebben tenminste een aanlegscore 5 op tenminste 6 van de volgende 9 TMA competenties:

- Aandacht voor details

- Coachen

- Inlevingsvermogen

- Luisteren

- Ontwikkelen van medewerkers

- Oordeelsvorming

- Overtuigingskracht

- Presenteren

- Omgevingsbewustzijn

TMA experts hebben een certificeringstraining gevolgd bij een geaccrediteerde TMA trainer en beschikken naar het oordeel van de trainer over de genoemde competenties, voldoende kennis van en praktische ervaring met de TMA methode en instrumenten.

Ten bewijze hiervan ontvangen TMA experts een certificaat.

Van alle TMA experts wordt een centraal register bijgehouden door EhrmVision.

TMA expert is zich volledig bewust de voortschrijdende mogelijkheden van de technologie en psychologische inzichten en investeert continue in het up-to-date houden van zijn/haar kennis.

TMA experts worden lid van de TMA expert groep op Linkedin.

TMA expert kan alleen expert worden en blijven indien en voorzover er minstens 25 personen per jaar worden begeleid op basis van de TMA methode instrumenten.

TMA expert die 2 jaar achtereen (ruim) onder het minimum aantal trajecten blijft verliest de expert status.

TMA expert – professionaliteit

1. TMA rapporten worden altijd teruggekoppeld door of onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerde TMA expert en nooit zomaar opgestuurd of overhandigd.

2. Talent analyse rapportages mogen alleen door een gecertificeerde TMA expert worden gevalideerd en teruggekoppeld. Het terugkoppelen van overige TMA rapportages kan de TMA expert delegeren aan collega’s, leidinggevenden of medewerkers. De TMA expert blijft echter eindverantwoordelijk voor het gehele proces van opstarten tot terugkoppelen en is hierop altijd aanspreekbaar.

3. De terugkoppeling van de talent analyse rapportages dient voldoende ruim te worden ingepland teneinde vragen of onduidelijkheden over de interpretatie bij de kandidaat of medewerker weg te nemen. De TMA expert heeft daarbij ook tenminste direct oogcontact met de kandidaat of medewerker. De terugkoppeling kan zowel individueel als groepsgewijs (max 8 personen tegelijk) plaatsvinden.

4. Alleen bij een persoonlijke terugkoppeling kan TMA expert de talent analyse rapportage ook valideren en desgewenst aanpassen. TMA expert schrijft na afloop van iedere terugkoppelingssessie een persoonlijke conclusie en neemt deze op in het TMA talent analyse rapport. TMA expert tekent persoonlijk voor de conclusie en dateert het rapport met de datum van de terugkoppelings- en validatiesessie.

5. Na de terugkoppeling en overhandiging van een TMA rapport dient de TMA expert nog een periode van minimaal een week beschikbaar te zijn voor vragen.

6. TMA expert stelt geen TMA rapportages beschikbaar aan opdrachtgever, leidinggevende of collega’s van kandidaat of medewerker, tenzij deze daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het beschikbaar stellen van rapportages over een medewerker/kandidaat dient altijd vergezeld te gaan van een mondelinge toelichting en uitleg en voldoende ruimte te bieden voor vragen.

7. TMA expert zal te allen tijde het vertrouwelijke karakter van de TMA rapporten borgen door:

- Uitgeprinte rapportages direct van de printer te halen;

- Rapportages niet te laten rondslingeren op het bureau, maar indien nodig te bewaren in een afgesloten kast;

- Te zorgen voor zover deugdelijke wachtwoorden en pincodes op pc en ipad/tablet; rapportages uitsluitend persoonlijk te overhandigen, te versturen via email of per post naar een privé adres te sturen;

- Tenzij dit het doel van de TMA traject dient, zal TMA expert niet met derden over de TMA rapporten van de betreffende kandidaat / medewerker praten tenzij beroepsmatig, in algemene bewoordingen of zonder de naam van de kandidaat te noemen.

8. TMA expert zal na afloop van een TMA talent analyse alle kandidaten / medewerkers uitnodigen hun mening over het doorlopen traject te geven middels de kwaliteitsmonitor van PRiMAN. Tenminste 1x/jaar zal de TMA expert ook feedback vragen op zijn/haar functioneren middels een competentie op het competentieprofiel waarin tenminste 5 van bovenstaand genoemde competenties worden uitgevraagd.

9. TMA expert streeft ernaar van iedere kandidaat / medewerker een ambassadeur van de TMA methode te maken zodat deze met vertrouwen en zelfkennis over zijn of haar talenten kan praten.

10. TMA expert houdt zich aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de eigen functie en voor de cultuur van PRiMAN.

Dit houdt oa in:

- klant tevredenheid is ons hoogste doel;

- wij zijn altijd aanspreekbaar op onze conclusies en handelen;

- wij behandelen iedereen gelijkwaardig en respectvol en zijn niet vooringenomen   - op  basis van ras, geaardheid, geslacht of afkomst;

- wij zijn niet vatbaar voor frauduleuze handelingen.

TMA methode – vertrouwelijkheid

De TMA rapportages zijn eigendom van de kandidaat / medewerker – de rapporten worden niet in personeel dossiers of sollicitant volg systemen opgeslagen tenzij met toestemming van de medewerker of sollicitant.

De TMA rapportages worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat met de sollicitant of medewerker is afgesproken.

Op eerste verzoek van de sollicitant of medewerker worden alle TMA gegevens (en voorzover aanwezig ook de rapportages) vernietigd.

Ik verplicht me om mij, in de rol van TMA-expert, te houden aan deze gedragscode.